VSTUP DO INTRANETU ŠKOLY:
ESMA
CZ EN ES RU


Student Lektor

O ŠKOLE


CMI-ESMA Praha má za sebou šestnáctileté působení jako pobočka zahraniční vysoké školy v oblasti ekonomického vzdělávání zaměřeného jak na bakalářský stupeň, tak i na program MBA. Škola byla otevřena jako společný projekt Czech Management Institutu Praha a Vysoké školy marketingu a řízení ESMA Barcelona v r. 1994. Tato organizace vznikla v přímém důsledku uzavření Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím, která byla ratifikována a vstoupila v platnost dne 10. 12. 1992, kde se předpokládá úzká spolupráce mezi vysokými školami. Z tohoto důvodu jsme vždy měli podporu ze strany Velvyslanectví Španělska. Základním posláním školy je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro manažerskou a podnikatelskou činnost. Tento projekt vznikl ještě před přijetím Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, který umožnil vznik soukromých vysokých škol v ČR, nicméně reagoval na obecné požadavky bakalářského studia z hlediska jeho rozsahu minimálně 1800 vyučovacích hodin v prezenční formě studia. Učební plán je v některých oblastech (ekonomická teorie, cizí jazyky aj.) totožný s učebními plány ekonomických fakult veřejných vysokých škol, v jiných oblastech ( hospodářská politika, podniková ekonomika, podnikový management aj.) je širší a slouží naopak pro inspiraci při přípravě bakalářských programů některých veřejných i soukromých vysokých škol. Učební plán zahrnuje také několik tzv. tréninkových předmětů spojených s budoucí prací manažera či podnikatele (management II. -tvořivé řešení problémů, rétorika, psychodiagnostika, manažerská etika a komunikativní dovednosti, racionální čtení), tedy předmětů, které nebývají obvykle součástí učebních plánů ekonomických fakult. Učební program zahrnuje přípravu ve dvou cizích jazycích s cílem dosáhnout aktivní úrovně jejich znalostí.

Výuka je realizována 30 týdnů v prvním i druhém roce studia. Třetí ročník má zkrácený letní semestr, neboť v něm probíhá praxe a zpracování bakalářských diplomových prací ( celkem 1765 hodin) s tím, že všechny případně odpadlé učební hodiny jsou nahrazeny. Pojetí a program studia jsou srovnatelné s pojetím a programy studia na obdobných školách v Evropské unii.

Vysoká úroveň studia je dána nejenom výběrem členů pedagogického sboru školy, který je složen ze zkušených pracovníků vysokých škol a praxe, ale také srovnatelnými požadavky při hodnocení úrovně studia. Studijní program obsahuje 4 souborné zkoušky, 23 dílčích zkoušek a řadu zápočtů (včetně zápočtů klasifikovaných). Studium je uzavíráno státními zkouškami a obhajobou bakalářské diplomové práce v jazyce českém v České republice a v jazyce španělském, případně anglickém ve Španělsku.

CMI využívá při výuce aktivizující didaktické metody. V řídící radě školy a pedagogickém sboru pracují osoby, které svůj profesionální život zasvětily otázkám vzdělávání dospělých a zejména manažerů. Výuka nemá charakter jednostranného předávání vědomostí, ale cílem je i rozvoj dovedností a návyků budoucích či současných manažerů a podnikatelů. K samozřejmostem ve výuce patří používání audiovizuálních učeben, používání simulačních metod, případových studií, praktických příkladů. Podporována je skupinová výuka a týmová práce.

Orientace na spolupráci se Španělskem vzešla jednak z požadavku obohatit působení zahraničních vzdělávacích institucí i o subjekty z jiných států (než např. USA, Velké Británie, SRN), využít zkušenosti zahraniční školy z působení v tržní ekonomice (španělské vysoké školy patří k těm, které se nejlépe umísťují v celosvětových žebříčcích škol MBA), z chápání Španělska jako vstupní brány pro podnikání s Jižní Amerikou. Počátkem 90. let byla ESMA Barcelona první škola ze Španělska, která uzavřela dohodu o spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Studijní plány dávají možnost absolvovat část studia (jeden semestr) ve Španělsku.

CMI-ESMA Praha uskutečňuje výuku v bakalářském studiu od r. 1994 (první absolventi studia ukončili v r. 1997). Dosavadní zkušenosti ukazují, že absolventi jsou dobře připraveni jak pro praxi, tak pro pokračování studia v navazujícím magisterském studiu.

V roce 1997 zařadilo MŠMT ČR CMI-ESMA Praha do vyhlášky, kterou se na studenty vztahují sociální výhody poskytované studentům vysokých škol v ČR. Toto rozhodnutí MŠMT vycházelo z kladného stanoviska především Fakulty podnikohospodářské VŠE, že studijní program je srovnatelný se studijním programem této fakulty a že absolventi CMI-ESMA Praha mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu na této fakultě bez nutnosti skládat rozdílové zkoušky. Škola od roku 2004 provádí průzkumy svých absolventů, orientované na míru jejich spokojenosti s celkovou úrovní a s organizací studia, tak i s úrovní jejich uplatnění v podnikové praxi. Výsledky této zpětné vazby ukazují na poměrně vysoké hodnocení úrovně školy a její schopnost připravovat absolventy na prestižní pozice v podnikové praxi.

Společenský život fakulty představují imatrikulace, promoce, plesy a majálesy, kterých se vedle studentů a jejich rodinných příslušníků zúčastňují i učitelé a představitelé Španělského velvyslanectví a velvyslanectví různých Latinskoamerických států.
CMI Institut © 2011 PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK

DESIGNED BY